March 20, 2019 – 2:00 pm to 3:30 pm

650 El Dorado Street SE, Owatonna MN 55060